REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZDROWIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA z Biedronką


§ 1
Informacje ogólne


1. Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką, zwana
dalej „Olimpiadą” odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Olimpiady.
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do XXX edycji Olimpiady organizowanej w 2023
roku.
3. Organizatorem Olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż.
4. Współorganizatorami Olimpiady mogą być również inne instytucje takie jak uczelnie
wyższe, kuratoria oświaty, stowarzyszenia.
5. Partnerem Głównym Olimpiady jest Jeromino Martins Polska S.A.


§ 2
Cel Olimpiady
1. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne
zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania
o środowisko naturalne poprzez:
1) kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
2) pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony
zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
3) inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość
o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.
2. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 „Dobre zdrowie, jakość
życia”.
§ 3
Adresaci Olimpiady
1. Olimpiada skierowana jest do uczniów:
1) szkół podstawowych – klasy 6-8;
2) szkół branżowych I i II stopnia;
3) liceów ogólnokształcących;
4) techników;
zwane dalej „Szkołą” lub „Szkołami”.

 

§ 4
Założenia organizacyjne
1. Olimpiada jest organizowana na terenie całego kraju.
2. Uczestnicy startują w Olimpiadzie w jednej z dwóch kategorii wiekowych:
1) kategoria I – szkoły podstawowe (klasy 6-8);
2) kategoria II – szkoły średnie, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2-4;
zwaną dalej „kategorią wiekową” lub „kategoriami wiekowymi”.
3. Olimpiada jest przedsięwzięciem kilkuetapowym i obejmuje:
1) etap szkolny organizowany od 27 - 31 marca 2023 roku przez Szkoły;
2) etap rejonowy/strefowy organizowany 21 kwietnia 2023 roku przez Oddziały
Rejonowe PCK;
3) etap okręgowy organizowany 19 maja 2023 roku przez Oddziały Okręgowe PCK;
4) finał ogólnopolski organizowany 16 – 18 czerwca 2023 roku przez Biuro Zarządu
Głównego PCK.
4. W przypadku braku możliwości zorganizowania etapu rejonowego Olimpiady, Oddział
Okręgowego PCK zezwala na organizację etapu strefowego przez kilka oddziałów
rejonowych PCK działających na terenie danego okręgu, aby zapewnić udział
uczestnikom wyłonionym w etapach szkolnych.
5. Miejsce i godziny organizacji danego etapu Olimpiady ustalają:
1) dla etapów szkolnych – dyrektorzy Szkół;
2) dla etapów rejonowych/strefowych - Oddziały Rejonowe PCK;
3) dla etapów okręgowych - Oddziały Okręgowe PCK;
4) dla finału ogólnopolskiego – Biuro Zarządu Głównego PCK.
6. Informacja o miejscu i godzinach organizacji danego etapu Olimpiady przekazywana jest
do Uczestników danego etapu Olimpiady za pośrednictwem Szkoły oraz za pomocą
platformy www.olimpiadazdrowiapck.pl.

 

§ 5
Rekrutacja do udziału w Olimpiadzie
1. Olimpiada Zdrowia PCK kierowana jest do Szkół wymienionych w § 3 ust. 1.
2. Każda Szkoła może zostać zgłoszona tylko jeden raz przez nauczyciela zatrudnionego
w Szkole, który zostaje jednocześnie Koordynatorem Olimpiady w swojej Szkole.
3. Zgłaszania placówek odbywają się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie internetowej www.olimpiadazdrowiapck.pl, zwanej dalej „stroną Olimpiady”.
4. Każda Szkoła może zgłosić do Olimpiady dowolną liczbę uczestników.
5. Warunkiem udziału uczestnika w Olimpiadzie jest wyrażenie zgody pełnoletnich uczestników lub
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników biorących udział w Olimpiadzie
i akceptacja Regulaminu.
6. Zgody i akceptacje, o których mowa w ust. 5 należy zebrać na dedykowanym formularzu
dostępnym w zakładce "Dla szkół" strony Olimpiady. Za zebranie zgód i archiwizację
dokumentów odpowiedzialny jest Koordynator Olimpiady w danej szkole. Szkoła jest
zobowiązana do przechowywania i przedstawienia zebranych zgód na prośbę PCK.

 

§ 6
Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady
Podczas Olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących
zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad
zdrowego stylu życia, a w szczególności:
1) zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny
jamy ustnej;
2) zasad zdrowego żywienia;
3) znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
4) prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku;
5) problematyki ochrony środowiska naturalnego;
6) profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków);
7) zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;
8) dbania o środowisko naturalne;
9) zasad przeciwdziałania marnowaniu żywności i surowców;
10) podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

 

§ 7
Zasady organizacji etapu szkolnego Olimpiady
1. Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu online na stronie
Olimpiady, składającego się z 30 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną
odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz"). Na wykonanie testu przeznacza
się 30 minut.
2. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, jednak nie później niż 30 marca 2023 roku,
Koordynator Olimpiady po zalogowaniu się na stronie Olimpiady uzyska informacje
o liczbie pozyskanych punktów przez poszczególnych uczestników Olimpiady ze Szkoły
i osobie, która została zakwalifikowana do etapu rejonowego.
3. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą, najwyższą liczbę punktów Koordynator
przeprowadza dogrywkę i przekazuje informacje o osobie, która uzyskała największa
liczbę punktów poprzez stronę Olimpiady.
4. Do etapu rejonowego Olimpiady zostaje zakwalifikowany uczestnik z największą liczbą
punktów.
§ 8
Zasady organizacji etapu rejonowego/strefowego Olimpiady
1. Podczas etapu rejonowego/strefowego Olimpiady uczestnik ma za zadanie poprawnie
rozwiązać test pisemny składający się z 40 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną
odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”) na wykonanie testu przeznacza się
40 minut.
2. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą, najwyższą liczbę punktów należy
przeprowadzić dogrywkę między tymi osobami.

 

3. Do etapu okręgowego Olimpiady zostaje zakwalifikowany uczestnik z największą liczbą
punktów w danej kategorii wiekowej.
4. Protokół z przebiegu etapu rejonowego Olimpiady należy przesłać do Oddziału
Okręgowego PCK w terminie 3 dni roboczych od zakończenia etapu.
5. Koszty organizacji etapu rejonowego pokrywa właściwy Oddział Rejonowy PCK. Jednakże
nie jest to równoznaczne z zobowiązaniem do pokrycia kosztów podróży uczestników i ich
opiekunów.