Strefa ucznia

Zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich do udziału w 31. edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką, konkursu wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska naturalnego.

Poznaj zakres tematyczny 31. edycji Olimpiady Zdrowia PCK 

W tym roku hasłem przewodnim dla akcji prozdrowotnych dla lokalnych społeczności jest „Zdrowa dieta i ruch”. Akcje przygotowują i realizują uczniowie, którzy dostali się do etapu okręgowego Olimpiady. Każde wydarzenie odbywa się pod nadzorem nauczyciela – koordynatora danej szkoły. Efekty akcji uczniowie prezentują podczas ogólnopolskiego finału Olimpiady Zdrowia PCK, który odbędzie się w maju 2024r. Uczniowie zobowiązani są do przygotowania krótkiej prezentacji pokazującej cel akcji, realizację oraz jej efekty. Akcja musi zaangażować lokalną społeczność – szkolną klasę, mieszkańców miejscowości itp. Prezentacje mogą zawierać materiały fotograficzne oraz krótkie (max. 60 sek.) materiały filmowe.

 


Pomoce naukowe do pobrania i podpowiedzi, gdzie szukać odpowiedzi i materiałów, aby się przygotować do Olimpiady Zdrowia PCK 

Literatura:

◆ Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - konspekt dla nauczycieli, A. Dziura, K. Falkiewicz-Kujawa, M. Girtler, V. Stanley-Kałuża, Warszawa 2022.
◆ Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, M. Jarosz, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewska (red.), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2020.
◆ Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki (red.), tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
◆ Żywienie człowieka zdrowego i chorego, M. Grzymisławski, M. Moszak (red.), tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
◆ Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, B. Przygoda, H. Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
◆ Tabele składu i wartości odżywczej żywności pod redakcją H. Kunachowicz, B. Przygoda, I. Nadolna, K. Iwanow, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
◆ Dietoterapia, D. Głąbska, L. Kozłowska, E. Lange, D. Włodarek, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
◆ Współczesna dietoterapia, E. Lange, D. Włodarek, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022.
◆ Jak czytać etykiety? Produkty spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, K. Fedko, J. Markowska, wydawnictwo SBM, Warszawa 2021.
◆ Zdrowa dieta przyszłej mamy, A. Dziura, M. Girtler, K. Falkiewicz, V. Stanley-Kałuża, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.

Najczęściej zadawane pytania 

1Kto może zostać uczestnikiem Olimpiady Zdrowia PCK?
Olimpiada Zdrowia PCK przeznaczona jest dla uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich).
2Czy zwycięzcy poprzednich edycji Olimpiady Zdrowia PCK mogą wziąć udział w konkursie?
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Zdrowia PCK uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce w finale Olimpiady nie mogą brać udziału w kolejnej/ych edycji/ach konkursu.
3Jakie są terminy poszczególnych etapów?
Terminy poszczególnych etapów znajdują się w paragrafie 4 Regulaminu Olimpiady.
4Jakie są zagadnienia, które będą poruszane na Olimpiadzie?
Podczas Olimpiady Zdrowia PCK sprawdzana jest wiedza z zakresu: zdrowia, higieny (w tym psychicznej), aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, zakażeń (HIV, HPV, STD), żywności i żywienia, chorób związanych z żywnością i żywieniem, znakowania towarów oraz zdrowych zakupów.
5Gdzie znajduje się regulamin Olimpiady Zdrowia PCK?
Regulamin Olimpiady znajduje się w zakładce STREFA DLA SZKÓŁ.
6Jak można zgłosić szkołę do udziału w Olimpiadzie Zdrowia PCK?
Zgłoszenia do Olimpiady Zdrowia PCK może dokonać nauczyciel – koordynator szkolny Olimpiady Zdrowia PCK za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 6 grudnia br.
7Jakie dokumenty należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego?
Po przeprowadzeniu etapu szkolnego nie trzeba wysyłać żadnego dodatkowego dokumentu. Pracownik PCK skontaktuje się ze zgłoszonym koordynatorem szkolnym Olimpiady (nauczycielem) i przekaże informację na temat kolejnego etapu konkursu.
8Co zrobić, jeżeli kilku uczniów będzie miało taką samą ilość punktów podczas etapu szkolnego?
Przygotowaliśmy dodatkowy zestaw pytań dla uczniów, którzy zdobyli taką samą ilość punktów. Szkolny Koordynator Olimpiady (nauczyciel) zobligowany jest przeprowadzić dla tych uczniów dodatkowy test. Zestaw pytań dodatkowych znajduje się w części przeznaczonej dla nauczycieli.
9Ilu uczniów ze szkoły kwalifikuje się do kolejnego etapu?
Do kolejnego etapu Olimpiady Zdrowia PCK z danej szkoły przechodzi jeden uczeń.
10Co zrobić, jeżeli uczeń, który został zgłoszony do etapu rejonowego nie będzie mógł do niego przystąpić?
W takiej sytuacji prawo do udziału w kolejnym etapie ma uczeń, który zajął drugie miejsce.
11Co zrobić z testami uczestników napisanymi podczas etapu szkolnego?
W tym roku, podczas etapu szkolnego, test będzie rozwiązywany w formie on-line. Po zakończeniu testu, system sam sprawdzi odpowiedzi i wyłoni najlepszego ucznia w danej szkole.
12Czy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w Olimpiadzie?
Zaświadczenie będzie wydane wszystkim uczestnikom, którzy zakwalifikują się do finału Olimpiady. W przypadku, gdy uczniowie potrzebują zaświadczenia o udziale w danym etapie Olimpiady Zdrowia PCK, należy zgłosić się do Oddziału Rejonowego lub Okręgowego PCK.
13Czy Olimpiada Zdrowia PCK jest zakwalifikowana jako olimpiada przedmiotowa (kuratoryjna)?
Olimpiada Zdrowia PCK jest olimpiadą interdyscyplinarną, ponieważ zakres wiedzy sprawdzany podczas poszczególnych etapów przekracza zakres jednego przedmiotu.
14Do kiedy należy przesłać dokumentację dotyczącą realizacji akcji prozdrowotnej?
Dokumentację dotyczącą akcji prozdrowotnych przeprowadzonych przez uczestników, koordynator szkolny Olimpiady powinien przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Oddziału Okręgowego PCK na 7 dni przed planowanym terminem etapu okręgowego.
15Gdzie dostarczyć dokumentację dotyczącą realizacji akcji prozdrowotnej (do etapu okręgowego i etapu centralnego)?
Dokumentację dotyczącą realizacji akcji prozdrowotnej należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Oddziału Okręgowego PCK w danym województwie.
16Jakie szkoły mogą wziąć udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK?
Do Olimpiady Zdrowia PCK mogą przystąpić wszystkie szkoły, niezależnie od tego czy są to placówki publiczne czy prywatne.
17W jakiej formie należy przesłać dokumentację dotyczącą realizacji akcji prozdrowotnej?
Dokumentację dotyczącą realizacji akcji prozdrowotnej należy przygotować w formie papierowej. Dokumentacja powinna zawierać opis przeprowadzonej akcji, wyniki przeprowadzonych działań, ilość osób zaangażowanych w akcję, informację do ilu osób i do jakiej grupy była adresowana. Dodatkowo można dołączyć prezentację na temat akcji.
18W jaki sposób oceniana będzie akcja prozdrowotna?
Akcja prozdrowotna będzie oceniana przez powołane komisje na podstawie specjalnie przygotowanej karty ocen. Wzór tej karty jest załącznikiem do Regulaminu.
19Na jaki temat powinna być akcja prozdrowotna?
W tym roku hasłem przewodnim dla akcji prozdrowotnych dla lokalnych społeczności jest „Zdrowa dieta i ruch”.