Olimpiada Zdrowia PCK


Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności.  Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji środowisk szkolnych i lokalnych na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 - „Dobre zdrowie, jakość życia”.

Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK?


Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną - promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.


 


Laureat ze szkoły średniej otrzymuje indeks na Uczelnię, która jest patronem danej edycji 


W tym roku są to: Uniwersytet Opolski i  Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W tym roku odbywa się 30 edycja Olimpiady Zdrowia PCK.