Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? ( klauzula informacyjna)


 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką dalej „Olimpiada” oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, (00-561 Warszawa) działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 526-025-04-81, REGON: 007023731, dalej „PCK”.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu, którym jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: iod@pck.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Olimpiady.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania Olimpiady, a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na publikacje wizerunku jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Olimpiadzie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na publikację wizerunku będzie brak możliwości udziału ucznia/uczennicy w Olimpiadzie.
 9. Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  .