Polityka prywatności. 

Informacja dot. udostępnionych PCK danych osobowych uczniów

w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża  

z Biedronką.Polski Czerwony Krzyż
z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 526-025-04-81, REGON: 007023731, zwany dalej „Przyjmującym”:

 1. Przyjmujący będzie przetwarzał dane osobowe uczniów, tj. imię, nazwisko, nazwę szkoły i jej numer, udostępnione przez Szkołę (dalej jako „Udostępniający”), których rodzice/przedstawiciele wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Czerwony Krzyż, w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką.
 2. Podstawą prawną udostępnienia danych osobowych przez Udostępniającego na rzecz Przyjmującego jest zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Przyjmujący będzie przetwarzał dane osobowe uczniów w celach związanych z realizacją celów Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką, z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Przyjmujący będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznymi przepisami obowiązującymi Przejmującego.
 5. Przyjmujący może realizować na danych osobowych uczniów wszelkie operacje, w tym:
  a)
  utrwalanie,
  b)
  przechowywanie,
  c) 
  opracowywanie,
  d) 
  usuwanie.
 6. Przyjmujący zobowiązuje się do zrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przetwarza. Udostępniający  przy zbieraniu Danych Osobowych nie wykonał obowiązku informacyjnego w imieniu Przyjmującego.
 7. Przyjmujący posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, stanem wiedzy technicznej oraz charakterem, zakresem, kontekstem i celem przetwarzania.
 8. Przyjmujący jako odrębny administrator danych osobowych, od chwili ich otrzymania od Udostępniającego ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia reguł ochrony danych osobowych na gruncie powszechnie obowiązującego prawa, które wynikają z jego działania lub zaniechania.
 1.